ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – Zapraszamy firmy do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenia konkretnego produktu lub usługi. Poniżej znajdziecie Państwo aktualne zapytania ofertowe bądź przetargi

AKTUALNE ZAPYTANIA OFERTOWE:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę mobilnego przesiewacza trzypokładowego.

Inwestycja jest częścią projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjności procesu przetwarzania odpadów budowlanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” Firma DROBNY sp. z o.o. Spółka Komandytowa, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z następującymi punktami niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot i opis  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mobilnego przesiewacza trzypokładowego stanowiącego specjalistyczne urządzenie dedykowane do przetwarzania odpadów budowlanych. Maszyna powinna być łatwo ustawna, umożliwiająca przetworzenie dużych ilości materiału na cztery frakcje. Maszyna powinna być wyposażona w system hydraulicznego składania przenośników, a trzy pełnowymiarowe pokłady powinny zapewnić skuteczną pracę i dużą wydajność urządzenia, co zapewni kompleksowy charakter przetworzonych odpadów.

Wymagania

Urządzenie powinno być zgodnie z poniższą specyfikacją:
urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2021,
moc silnika co najmniej 75kW
zbiornik paliwa na co najmniej 300l lub co najmniej 10 000t na jednym zbiorniku paliwa (zakłada się warunki laboratoryjne)
zbiornik oleju hydraulicznego na co najmniej 400l.Zamawiający dopuści maszynę o mniejszej pojemności, jeśli jest to uzasadnione technologicznie
maksymalna waga 35t bez dodatkowego wyposażenia,
centralne smarowanie,
wzmocniony kosz zasypowy o pojemności nie mniejszej niż:8m3,
hydrauliczna regulacja konta przesiewania,
możliwość łączenia frakcji średniej i grubej na jednym taśmociągu,
minimalna szerokość pokładów 1550mm,
minimalna szerokość taśmociągu głównego 1200mm,
możliwość zarządzania urządzeniem za pomocą pilota przewodowego, z którego dostępne są następujące funkcje: tryb jazdy, unoszenie/ opuszczanie/ składanie/ rozkładanie taśmociągów, składanie/rozkładanie podpór kosza zasypowego, włączenie/ wyłączenie zraszania, włączenie/ wyłączenie pilota kraty.
sprzedający powinien dostarczyć pełną dokumentację w języku polskim oraz certyfikat zgodności CE oraz dwa komplety sit – jeden komplet  z tworzywa sztucznego tj poliuretan oraz drugi komplet sit stalowych. Sita powinny umożliwić przesiewanie do frakcji: 0/2, 2/8, 8/16, 16/31,5, 31,5/63
Kod CVP:43411000-7 Maszyny sortujące i przesiewające

Warunki udziału w postępowaniu
Dostawca powinien być  producentem bądź autoryzowanym przedstawicielem marki na terenie Polski.
Dostawca powinien udokumentować co najmniej 2-letnią aktywność na terenie Polski, dotyczy zarówno produkcji jak i autoryzowanego przedstawicielstwa wraz z informacją o braku wycofania produktu z rynku UE będącego przedmiotem składanej oferty ze względu na wykrycie istotnych wad technologicznych.
Dostawca powinien dysponować niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi, że maszyna spełnia wymogi bezpieczeństwa i dopuszczenia do użytku.
Wykonawca dysponuje serwisem technicznym, umożliwiającym naprawy gwarancyjne oraz poza gwarancyjne.
Dostawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte dostarczenie maszyny do zamawiającego
Dostawca  nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Kryteria oceny ofert:

LPWaga maksymalnaKryteriumSposób oceny
170%cenacena=(najniższa cena oferowana (netto)/ cena badanej oferty netto)*70%
210%Dostępność maszyny jednak nie dłużej niż 14 od ogłoszenia wyniku zamówieniawaga=najkrótszy czas realizacji w dniach / czas realizacji badanej oferty w dniach*10%
35%okres gwarancjiminimum 12 m-cy lub 2000mtg
410%dostawa maszyny, uruchomienie maszyny i szkolenie pracownikawaga=(najkrótszy czas realizacji w dniach/ czas realizacji badanej oferty w dniach)*10%
55%szybkość serwisuSerwis kontaktuje się do 12 h od zgłoszenia usterki stanowi 5%, serwis kontaktuje się po 12h lub dłużej od zgłoszenia stanowi 0% wagi

Cena

Podana w ofercie cena ma być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty Oferenta związane z realizacją zakupu i dostawy, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji powierzonego zadania, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Cenę należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Termin składania ofert:

Termin składania ofert wynosi 7 dni od otrzymania zapytania ofertowego tj do 30.08.2021r.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Liczy się data wpływu oferty na jeden ze wskazanych w punkcie IX adresów.

Miejsce realizacji

DROBNY sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Kolejowa 60, 47-450 Krzyżanowice
Woj. śląskie

Akceptowalne formy składania ofert:

Wersja elektroniczna  wysłana na adres:
biuro@drobny.org.pl

Wersja papierowa wysłana na adres – decyduje data wpływu:

DROBNY sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Kolejowa 60, 47-450 Krzyżanowice

Wersja papierowa wysłana na adres – decyduje data wpływu:

DROBNY sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Kolejowa 60, 47-450 Krzyżanowice

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiany te wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: terminu obowiązywania umowy lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

Warunki wykluczenia:

Urządzenie nie może zostać dostarczone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Termin realizacji zamówienia: 34-35 tydzień 2021 roku

Odrzuceniu podlegają oferty:
których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym lub
złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub
wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.

Załączniki:

– Oświadczenie o byciu producentem lub autoryzowanym dystrybutorem sprzętu na terenie RP od co najmniej 2 lat.
– Formularz oferty.
– Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
– Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
– O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe.
– Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
– Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
– Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Formularz Kontaktowy

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą i chcesz się z nami skontaktować kliknij by wypełnić formularz: