Odzysk odpadów budowlanych

Odzysk odpadów budowlanych to nie tylko dobra wola przedsiębiorczy czy też „przeciętnego Kowalskiego”. Jest to obowiązek każdego z nas, który nie wynika z troski o środowisko czy też przekonania o możliwości wykorzystania odpadów budowlanych

Do odzysku i konieczności maksymalnego, ponownego wykorzystania odpadów budowlanych zobowiązuje nas wprost Ustawa z 14 grudnia 2012r z późniejszymi poprawkami.

Odzysk odpadów budowlanych

W ustawie tej odzysk rozumie się jako „rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce;.

W tej też ustawie jest mowa o recyklingu, który tutaj jest szeroko rozumiany jako „recyklingu – rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach;

obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do prac ziemnych;”

Dlaczego naszym obowiązkiem jest prawidłowe zagospodarowanie odpadów – tutaj też wyżej wspomniana ustawa mówi wprost: 
Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.”

Odzysk odpadów budowlanych

Utylizacja odpadów budowlanych

Najważniejsza zasada, o której powinien pamiętać zarówno przedsiębiorca jak i odbiorca indywidualny, to taka, że odpady budowlane nie mogą trafić do zwykłych pojemników. Jest to absolutnie zakazane, a takie postępowanie grozi kara.

Przepisy mówią wprost nielegalny wywóz np gruzu jest  wykroczeniem, które podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 24 kodeksu wykroczeń § 1 „grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

Należy także pamiętać, że odpadów nie wolno nam przetrzymywać – jeśli nie mamy pozwolenia na zbieranie konkretnego typu odpadów.

Co należ wiec zrobić z powstałymi odpadami?

Jedną z najprostszych metod,  to zwrócenie się do takiego podmiotu, który nasz odpad odbierze, przetransportuje i zagospodaruje prawidłowo. Najlepiej zorientować się, który przedsiębiorca z naszego terenu ma pozwolenie na przyjęcie odpadu a w przypadku większych ilości także na transport a nawet ich przetwarzanie.

Tak pozbędziemy się odpadu w sposób prawidłowy, a metoda nie jest skomplikowana. Jeśli w pobliżu nie ma takiego podmiotu, który mógłby się zając naszym odpadem zgodnie z troską o środowisko i w myśl cytowanej powyżej ustawy, warto zorientować się, gdzie najbliżej nas znajduje się PSZOK czyli  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Fachowcy z PSZOK udzielą nam nie tylko rzetelnej informacji, ale i często skierują nas do odpowiednich instytucji.

Odzysk odpadów budowlanych

Jakie odpady można użyć do ponownego użycia

Jeśli pytają Państwo, jakie odpady można użyć ponownie? odpowiedź jest prosta, każde jednak najważniejsza jest selekcja. Obecne już od dwóch dekad trendy „eko”, które w ostatnich latach nabrały rozmachu, pokazały, że każdy odpad może zostać poddany procesowi odzysku bądź recyklingu. Producenci mają bowiem obowiązek od lat umieszczać informacje dotyczące utylizacji ich produktów bądź tego co po nich zostało jak np. opakowania.

Takie działania ułatwiają selekcję, działają pozytywnie na maksymalne wykorzystanie surowców pozyskanych z procesów recyklingu i odzysku, a poziom wprowadzanych do obiegu surowców  z odzysku stale rośnie. Te informacje, są niezmiernie pozytywne, jednak nadal borykamy się z problemem ogromnej ilości wytwarzanych odpadów -większych niż jesteśmy w stanie wykorzystać.

Komu i po co zlecić odzysk odpadów budowlanych

Dlaczego warto zlecać odzysk odpadów budowlanych? Z kilku powodów. Jeśli nie jesteśmy fanami trendów „eko” to argument dotyczący wysokich grzywien w przypadku złego postępowania z odpadami powinien nas przekonać 🙂

Odzysk odpadów budowlanych

Jeśli jednak i ten fakt do nas nie trafia, warto pochylić się nad statystykami:

„W 2019 roku w całej Unii Europejskiej wytworzono prawie 225 mln ton odpadów komunalnych – wynika z danych Eurostatu. W przeliczeniu na osobę daje to 502 kg śmieci. Wynik z 2019 roku oznacza niewielki wzrost, jeżeli porównać go z rokiem 2018, kiedy to przeciętny Europejczyk wytworzył 495 kg odpadów”

Wydaje się więc, ze te informacje powinny wystarczyć, aby odpady były traktowane prawidłowo…

Dlaczego warto odzyskiwać takie odpady

Dostępne są statystyki, w których podaje się informację, że w Polsce gromadzi się ok. 3 milionów ton gruzu rocznie. Cyfra ta, jest na tyle duża, że w dobie kurczących się dramatycznie zasobów kruszyw naturalnych, warto pochylić się nad  tematyką procesów odzysku i recyklingu odpadów budowlanych.

Niemal wszystkie ośrodki dydaktyczne w Polsce, zarówno uniwersytety jak i Politechniki, problem gromadzących się odpadów budowlanych, od lat traktują z największą powagą. Wiele z uczelni, ma w swoim dorobku opatentowane technologie, które służą przedsiębiorcom, aby skutecznie odzyskać, to co jeszcze naszej gospodarce może się przydać.

W badaniach tych, często wspomina się o gospodarce o obiegu zamkniętym oraz wydłużonym cyklu życia wykorzystanych materiałów. Wspomniane procesy, to także temat związanych z odzyskiem bowiem poziom wykorzystania odpadów nadal jest zbyt niski w stosunku do ilości wytwarzanych przez nas odpadów.

Formularz Kontaktowy

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą i chcesz się z nami skontaktować kliknij by wypełnić formularz: